CM - Corrective maintenance ( การซ่อมกรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย )
ลูกค้่าสามารถติดต่อแจ้ง เพื่อรับบริการซ่อมอุปกรณ์ โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ
1. ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน 
2. ชื่อผู้ติดต่อ 
3. รหัสอุปกรณ์ที่ชำรุด 
4. วันที่ซื้อ 
5. ข้อมูลอื่นที่จำเป็น