PM - Preventive maintenance ( การบำรุงรักษาอุปกรณ์ )
เป็นบริการทำความสะอาด ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์
เพื่อป้องกันอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระหว่างการใช้งาน
ต่อเนื่องและทำให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานเสมอ