ในกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาบำรุงรักษารายปี หลังจากหมดระยะรับประกัน ลูกค้าสามารถเลือกวิธีชำระค่าบริการซ่อมอุปกรณ์เป็นรายครั้งตามจริง โดยยืนยันตามการเสนอราคาที่ฝ่ายบริการเสนอให้ก่อนการยืนยันการซ่อมทุกครั้ง

รายละเอียดการบริการ

สำหรับการบริการรายครั้ง จะมีการคิดค่าบริการอะไหล่ ค่าเดินทาง โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้น