การบริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ หลังจากที่หมดช่วงเวลารับประกัน และลูกค้าแสดงความจำนงค์ต่อการบริการต่อ สามารถเลือกต่อประกัน การบริการเป็นชนิดรายปีโดย ทางบริษัทฯ จะเริ่มให้บริการทันทีหลังจากที่่ได้มีการ ตกลงทำสัญญาและชำระเงินเต็มจำนวน

รายละเอียดการบริการ

เป็นรูปแบบของการทำสัญญา การบำรุงรักษารายปี ที่รวมค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าอะไหล่บางรายการ และรวมถึงการเข้าไปดูแล
ตรวจสอบการทำงาน ทำความ สะอาดอุปกรณ์ ตามจำนวนครั้งที่ระบุในหนังสือสัญญา หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการซ่อม
ให้ทันเวลาที่กำหนดในหนังสือสัญญา ทางบริษัทฯ จะจัด อุปกรณ์ สำรองให้ใช้ หรือวิธีอื่นที่แล้วแต่ความเหมาะสม